យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma moved to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
BTDC-ID: 75928
 
Closing Date:
 
 
Announcement Positions

Announcement Description

Starbucks  enter Cambodia, its 16th  in  China/Asia Pacific region  has opened its first location  Phnom Penh International Airport  currently we  brewing  another 15 locations  Cambodia.
   
Starbucks values our employees  “Partners”  we  a team contribute  the great success  continual growth  our business.  Our mission  to inspire  nurture  human spirit – one cup,  one neighborhood  a time.

In Starbucks, we embrace diversity  create  place where each  our partners can  ourselves.  We always treat each other  respect  dignity. If you’re looking  another  experience  challenging role, you may find yourself  career  Starbucks. It’s not just  job; it’s our passion which inspire your life.

Announcement Positions

Accounting Specialist (2 Positions)

Accounting
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

This job contributes  the Company success by  the finance analyst  finance  to ensure timely  accurately recording sales transactions, conducting revenue auditing, maintaining fixed asset register  performing financial analysis  reporting. Models  acts  accordance  the group’s guiding principles.

Duties

 • Ensure sales transactions recorded by store partners (employee)  valid  accurate  post statements  booked daily.
 • Record construction invoices  ensure transactions  done following fixed assets module.
 • Keep track  all fixed assets movement  conduct fixed assets count.
 • Perform bank reconciliation  cash receipt side.
 • Perform reconciliation  Sales VAT  submit supporting documents  invoices  Financial Analyst  tax payment.
 • Issue tax invoices  to corporate sales  ensure cash  will  done timely.
 • Perform sales audits, security camera review, cash  inventory audits.
 • Ensure accounting records  supporting documents  systematically organized  filed  be able  retrieve documents requested promptly.
 • Ensure  financial accounting policies  procedures  the Company  current, relevant  aligned  the Group Policies.
 • Provide training  systems  processes; assists  mentoring team members.
 • Other tasks assigned by superior/Manager.

Requirements

 • More than 2  of progressive experience  accounting
 • Intermediate  in Microsoft Word  Excel,  sound knowledge  accounting system  other relevant computer software
 • Ability  develop innovative solutions  process improvements
 • Great attention  details
 • Good  numbers  figures  an analytical acumen
 • BBA  accounting, finance  relevant field
 

Loyalty & Digital Specialist

Exec. / Management, Sales / Marketing,  Administration
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

This job contributes  Starbucks success by  the Marketing & Category  in  development & management  Starbucks loyalty programs & digital promotional campaigns  Cambodia  drive growth  enhance Starbucks brand value. The  will  closely  both internal & external key stakeholders  ensure  loyalty & digital  campaign  being delivered effectively  efficiency.

Duties

 • Responsibilities  essential job functions include  are not limited  the following:
 • Manages  loyalty programs & digital promotional campaigns  accountable  achieving  overall key business objectives.
 • Coordinates  development  loyalty  & digital platform  regional team & international vendors including campaign briefing, planning & launching.
 • Plans & develops  loyalty  calendar  activities  events  meet pre-defined objectives.
 • Performs day-to-day execution  digital platform, system  email marketing  to drive business growth; including  pulls, campaign setup test, execution, reporting  optimization.
 • Assists  Marketing & Category  on managing  members web portal, digital platform  content flow  continuously identifies  improves overall user experience.
 • Supports  internal team (customers  &  team)  the day-to-day enquiries  to loyalty  including  details & digital platform functions.
 • Oversees & internally conducts training  the team especially  team  digital platform, systems  processes  ensure  smooth rollout.
 • Takes  for trackers  campaign  reports locally & regionally  a weekly & monthly basis including pre, during, post campaign.
 • Regularly reviews & updates  competitors’ loyalty  & digital promotional campaign  proposes proactive initiatives  management team.
 • Other tasks assigned by superior.

Requirements

 • Diploma/Degree  Business  equivalent preferably marketing  business related.
 • 3 years’ experience  product marketing  brand management  retail  packaged goods environment, preferably F&B industry.
 • Good analytical  with eye  details.
 • Ability  communicate clearly  concisely both orally & writing.
 • Ability  work independently  collaboratively.
 • Ability  work  a fast paced  changing environment.
 • Time management  strong  management skills.
 • Ability  act resourcefully  creatively.
 

Supply Chain Operation Internship

Business Administration, Internship
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

Duties

 • Prepare, compile  sort documents  data entry
 • Check source documents  accuracy
 • Verify  and correct  as necessary
 • Enter  from source documents into system database
 • Coordinate  inventory order between store  warehouse
 • Schedule planning  controlling
 • Keep up  date  tracking  information  warehouse  store
 • Assist  supply planning
 • Communicate  local suppliers regarding  local PO such  (foods, equipment/ furniture etc..).
 • Oversea PO  HK/ SCI (inbound stock).
 • Weekly stock report/ expired products  DHL.
 • Communicate store partners  follow up  PO between Store  DHL.
 • Input  of TO  DHL, checking PO  store  to  system  create  items  local & oversea.
 • Inventory counting system  DHL.
 • Support  stores regarding  the system.
 • All other tasks  assign by SCO Specialist  SCO Manager

Requirements

 • Degree  Business Management  any other  field
 • Proficient  relevant computer applications e.g. Ms. Word, Excel, PowerPoint, Internet  Email
 • Good  planning  organizing
 • Must  flexible  good  problem solving
 • Attention  detail
 • Good  English
 

Application Information

We offer you  career  Starbucks,  great  environment,  rewarding package, systematic training programs  employee benefits. 
Interest  please  your  and resume including your current  expected salary  the Partner (Human) Resources Department via  provided  the  detail. For  information can  via phone.
   
All applications  data collected  be treated  strict confidence  used exclusively  recruitment purposes. Only short-listed  will  invited  interview. 

The company  retain  applications  a maximum period  6 months  may refer suitable  to other vacancies within  Group.

 

Contact Detail

 • No. 06, 7/F, #22, St.Mao Tse Toung, Sangkat Boeng Trobek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
   
Contact Name
 Partner (Human) Resources Organization
 
 
Phone
 
Email
 
Website