យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា នឹងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma will move to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
BTDC-ID: 70762
 
Closing Date:
 
 
Announcement Positions

Announcement Description

KC International Airlines, Aviation Industry  seeking urgently  qualified  to  the positions  below:

Announcement Positions

Accounting  (1 Position) (This Position  Closed)

Accounting, Exec. / Management
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

Duties

 • Oversees  daily accounting  required  maintain  Authority’s general ledger.
 • Supervises, directs,  reviews  work  the accounting staff (including,  not limited to, cash reconciliations, account statement reconciliations, accounts receivable transactions, fixed asset activities, accounts payable transactions, Aging, recording  revenue  expenses, etc.).
 • Maintains organized set  detailed records  files  document financial transactions.
 • Resolves complex accounting issues  assists other Authority personnel  resolving financial issues.
 • Reviews general ledger  a monthly basis  ensure accuracy  posting.
 • Produces financial reports  monthly board meetings.
 • Coordinates monthly, quarterly,  annual closing activities.
 • Produces quarterly  annual financial statements  ad hoc financial reports.
 • Makes  implements recommendations  improve accounting processes  procedures.
 • Performs other duties  assigned  required
  • Tax filling,
  • VAT, WHT, FB, zero tax
  • Other tax implication
  • Cost structure  tax structure  payroll
  • Assist department head implementation  the goals  objectives
  • Confers  support Department Heads
  • Monitor  funding  utilization  resources
  • Prepare  reconcile  fiscal  budget reports including monthly financial statements
  • Ensure compliance  the established financial policies  procedures

Requirements

 • Age over 30 years
 • Bachelor’s Degree  Finance  Accounting, Master’s Degree  related field  preferable
 • At least 5years experiences  Accounting Management functions, statutory reporting, management reporting, 3  in supervisor / manger level would  a plus
 • Experience  with  automated financial management system.
 • Strong analytical  planning skill
 • Strong Leadership, decision making  team player
 • Willing  work into details  hands on
 • Good interpersonal  presentation skills
 • Good written  spoken English
 • Computer literate: MS Office etc.
 

Accounting Executive (1 Position)

Accounting
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

The  administrator ensures smooth running  our company’s offices  contributes  driving sustainable growth.

Duties

 • To  accurate  cash  bank balances  keeping good records.
 • Control overall responsibility  the accuracy  bank & cash balances including  records.
 • To keep reporting  irregularities  financial/accounting policy compliances  make recommendation  improvements  actions.
 • To prepare cash  bank payment vouchers prior  disbursement/settlement  to Accounting Manager,
 • To ensure  payments  in procurement guideline
 • To submit updated cash balances  bank & cash supported by cash count  bank statements.
 • To fortnight report  cash  bank  cash  hand balance  Accounting Manager.
 • To ensure  right account code  charged  each expense before Quick-book entry.
 • To ensure that  payment have certification  proper supporting document.
 • To  figure  cash request/advance report  all departments  Accounting Manager,
 • To control  Prepare memos  cheque  replenish bank balance  all KC bank accounts  settle  expense  staff salaries  timely bases,
 • To control staff  advance record, reimburse,  reconcile  Quick-book properly.
 • To control cash flow  KC  all departments  make sure bank balance before release cash transfer/payment
 • To ensure accurate & timely recording  cash  bank  cash  hand.
 • To prepare payment vouchers (bank  cash)  disbursement.
 • Daily  entry  cash  bank transaction controlled by Accounting Manager.
 • To help  doing transaction  relevant taxes  transaction.
 • Ensure  cash refund/clearance  relevant staff  properly records.
 • To make cash advance  all department process  time  per request.
 • To prepare cash management report  the end  the month  Accounting Manager
 • To prepare  the necessary documents  the area needed during  audit period.
 • To issue cash confirmation due  audit requirement
 • To  to review HR department  monthly salary tax payment  withholding tax  the Gov. Tax Department every month  KC International Airlines
 • To  aware  follow particular policy’s compliances: Accounting & finance guideline, Procurement guideline, Codes  Conduct, Conflict  Interest, Information Technology, Asset Management  etc
 • To  team outside  collect money/cheque, taxes  or agencies
 • Assisting Accounting  in computing taxes  preparing tax returns, balance sheet, profit/loss statement
 • Assisting  Accounting  in developing periodic reports  management
 • Keeping information confidential  secure  with random database backups
 • Doing other tasks assigned by supervisor

Requirements

 • At least two years’ experience  practical financial/ accounting  management  the company, government  agencies
 • Good communication  and honesty
 • Good command  spoken, written English  Chinese language  a plus
 • Computer literacy  word, excel  Quick-Book
 

Admin  HR Executive (1 Position)

Exec. / Management,  Administration, HR
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

Duties

 • To  in recruitment  selection activities,
 • To  responsible  working  assistant  relevant ministries,
 • To  affairs relevant  the Ministry  Labor,
 • To  HR  in drafting guidelines,
 • To  HR  in staff movement,
 • To  MH  in processing  permit,
 • To regular update employee’s directory  sending out  the  departments
 • To  with monthly payroll  other benefits,
 • To  responsible  processing monthly NSSF  with time frames,
 • To  responsible  preparing staff moment  the Ministry  Labor,
 • To keep tracking absenteeism through absence management policy
 • To  in creation  delivery  HR  management training  induction,
 • To keep tracking  recruitment processes  update status  HR Manager
 • To control documenting  stamping,
 • To  responsible  managing trip,
 • To  customer relation management,
 • To take minute during  meeting  deploy documents,
 • To  in coordination  affairs  the government,
 • To  responsible  attendance management,
 • To  in issuing official documents,
 • To  responsible  assisting  correspondence (e-mail, letters, packages, deploying documents),
 • To track stocks  office supplies  place orders when necessary
 • To  for doing other tasks assigned by Human Resources Manager

Requirements

 • At least two-year  experience  human resource
 • Degree  human resources, management  related field.
 • Good  Microsoft Office especially Microsoft Excel
 • Good command  English both written  spoken (Chinese  an advantage)
 • Strong attention  detail  confidentiality
 

Crew Roster (1 Position)

Computer - General, Other
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

The  administrator ensures smooth running  our company’s offices  contributes  driving sustainable growth.

Duties

 • To perform Flight  Cabin crew rostering planning  accordance  the SSCA Flight Time Limitation Scheme  company guidelines.
 • To issue  monthly roster  the timely manner.
 • To arrange logistics (such  air-tickets, hotel, visa  etc…)  the roster planning stage.
 • Any other ad-hoc duties that may assign by superior  time  time.

Requirements

 • Knowledge  crew rostering  hands-on experience  computer rostering system (such  Leon, Merlot, ICMS, Sabre…) would  a distinct advantage
 • Good command  English
 • Able  work independent
 • Good command  spoken  written English  required
 • Proficiency  PC operations, knowledge  Word, Excel  Power Point
 • Understanding  Flight Time Limitation Scheme, Flight Crew training manual
 • Be sensitive  crew planning issue  work under pressure
 • Good interpersonal communication, time management  problem solving skill.
 

Application Information

Interested  are invited  submit CV  salary expectation, recent  (4x6)  other relevant qualification documents  to us via  provided  the  detail. For  information can  via phone.

 

Contact Detail

 • No C02, Russian Federation Blvd, Phum Kbal Domrei2, Sangkat Kakap, Khan Porsenchey, Post Code: 1206, Phnom Penh
   
Contact Name
 KC International Airlines Co., Ltd. (Human Resource Department)
 
 
Phone
 
Email