យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma moved to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
BTDC-ID: 78661
 
Closing Date:
 
 
Announcement Position

Announcement Description

FHI 360  a nonprofit human development organization dedicated  improving lives  lasting ways by advancing integrated, locally driven solutions. Our staff includes experts  health, education, nutrition, environment, economic development, civil society, gender, youth,  and technology — creating  unique mix  capabilities  address today's interrelated development challenges. FHI 360 serves  than 70 countries  all U.S. states  territories.  FHI 360 has managed USAID’s largest global cooperative agreements focusing  HIV/AIDS prevention, care,  treatment,  well  a wide array  other infectious disease  such  TB, malaria,  avian influenza.

In Cambodia, FHI360  currently implementing  5  USAID Enhancing Quality  Healthcare Activity (EQHA), which aims improve  quality  care  both public  private health sector through engagement   empowerment  national, provincial leadership, public  private healthcare managers  provider  collaboratively improve  quality  safety  health  and strengthening regulatory framework.

FHI 360 also manages  Alive & Thrive nutrition project, funded by  Bill  Melinda Gates Foundation along  the Governments  Ireland  Canada. Alive & Thrive (A&T)  a global nutrition initiative  save lives, prevent illness,  ensure healthy growth  mothers  children. In  ASEAN region, A&T provides strategic technical assistance  seven countries (Viet Nam, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand  the Philippines)  enable  stronger policy environment  protect breastfeeding. In Viet Nam, Laos, Cambodia,  Myanmar, A&T  also providing strategic technical assistance  increase breastfeeding rates by improving early essential newborn care (EENC) practices  health facilities through  establishment  Breastfeeding-Friendly Centers  Excellence  a regional network  EENC  breastfeeding experts.

Announcement Position

Technical Advisor – Health System Strengthening

Health/Medical, Advisory
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

This  will  funded 50%  EQHA  50%  A&T mechanisms. One  the scopes  the EQHA  A&T  be ensuring  improvement  quality  care  the maternal  child health  in  Cambodia. This  include,  not limited to, strengthening policy  regulatory framework  to quality improvement  maternal, infant  young child nutrition  facilitate  supporting environment  the improvement  breastfeeding.

Under EQHA  A&T, FHI360  currently looking Technical Advisor – Health System Strengthening which  be filled by  professional  extensive experience  MCH sector. S/he  be representative  EQHA/A&T  MCH  will  located  FHI360 office.

Duties

 • The Technical Advisor – Health System Strengthening  support  mission  EQHA  A&T  the quality improvement, particularly  maternal, infant  young child nutrition  facilitate  supporting environment  the improvement  breastfeeding.
 • S/he  be play  leading  on  development  execution  a workplan  develop  quality improvement collaborative  pilot province sunder EQHA.
 • He/she  support functional team  improving effectiveness  efficiency  care  he EQHA.
 • He/she  support breastfeeding-friendly health system  Cambodia  to establish centers  excellence  breastfeeding, including  to strengthen  scale up effective interventions  improve breastfeeding rates, including: early essential newborn care (EENC), monitoring  enforcement  the Code  Marketing  Breastmilk Substitutes (Sub Decree 133)  health facilities,  Ten Steps  Successful Breastfeeding, provision  counseling  infant  young child feeding (IYCF),  social  behavior change (SBC) communication  IYCF,  line  government priorities  in coordination  stakeholders.

Requirements

 • Master’s degree, medical doctor degree  similar qualifications  the field Medicine, Public Health, Nutrition, Human  or commensurate experience. At least 10 years’ experience  infant  young child health  nutrition issues. Demonstrated experience  working  local government sector  critical. Excellent communication,  organization  are required. Must  able  read, write,  speak fluent Khmer  English. Has sensitivity  cultural diversity  understanding  the political, contextual,  ethical issues  assigned areas. Prior  experience  a non-governmental organization (NGO), multilateral organization, government agency,  private company.
 

Application Information

FHI 360 has  competitive compensation package. Interested  may find further information  apply online through FHI 360's Career Portal  link Or submit CV/resume (3 pages max.)  cover  including salary requirements  email  FHI 360 Office  address mentioned  the  detail. Only short listed  will  notified  interview.

 

Contact Detail

 • Phnom Penh Center, Building F, 6th & 7th Floor (Room# 675 & 771), Corner Sihanouk (274) & Sothearos (3) BLVD, S/K Tonle Bassac, Khan Chamkamon, Phnom Penh
   
Contact Name
 FHI 360
 
 
Email
 
Website