យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma moved to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
BTDC-ID: 76156
 
Closing Date:
 
 
Announcement Position

Announcement Description

The Cambodian Civil Society Partnership (CCSP)  a registered local NGO  over thirteen year-experience  promoting  enabling good governance  a sub-national level. CCSP works  partners across government, civil society  the NGO community  raise awareness about Decentralization  De-concentration (D&D) reform  encourage  stakeholders  take part  democratic processes.

With  three-year award provided by  United States Agency  International  (USAID)  Community Leader Empowerment Program (CLEP), CCSP implements  program  four provinces  Battambang, Siem Reap, Kampong Thom,  Kampong Cham,  community youths  women. The CLEP  objective  to increase  democratic awareness  participation  Cambodian community members, particularly women  youths,  democratic development process  the sub national level. 

We  now looking  a qualified  to implement  manage  tasks  the CCSP.

Announcement Position

Senior Program Officer

Exec. / Management, Community Development, Monitoring & Evaluation, Capacity development
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

Duties

 • Ensuring that Impact, Outcome outputs each  achieved according logical framework;
 • Project designing, planning, implementation, monitoring, follow-up evaluation;
 • Guiding staff/subordinates  the implementation  the  activities;
 • Joining routinely internal team meetings  monthly Management Team meeting;
 • Reporting  program monthly, quarterly,  annual basis  Executive Director  Technical Adviser;
 • Developing monthly, quarterly, annual plans;
 • Responsible  planning, monitoring, evaluation,  reporting  activities  Executive Director;
 • Reviewing budget requests;
 • Building and strengthening communications  NGO partners, Government agencies – national, subnational  local levels;
 • Building and strengthening both national  local networks;
 • Organize  facilitate capacity development workshops  direct beneficiaries  the subnational level;
 • Ensuring that CLEP’s three-year strategic plan  positively, smoothly,  effectively implemented;
 • Involving  designing future strategic plan,
 • Involving  developing proposal  fundraising upon request by ED  Technical Adviser;
 • Building and strengthening relationship  donor(s);
 • Representing CCSP  other events;
 • Performing other tasks assigned by ED  Technical Adviser.

Requirements

 • Bachelor, Master degree  most advantage;
 • Minimum five-year experience  the  management especially  social accountability  governance;
 • Experience  development  the training curriculum  facilitate  capacity building workshops;
 • Program Monitoring  Evaluation;
 • Excellent staff  project management skill;
 • Excellent communication  both oral  writing;
 • Fluency  English;
 • Excellent organizational development skill;
 • Excellent fundraising  required;
 • Excellent computer  required;
 • Excellent reporting skill;
 • High quality result oriented person;
 • Highly demonstrating openness for feedback  change  ability to manage multi-tasks;
 • Experience  networking  advocacy
 • Excellent team  and time sense;  having driving license.
 

Application Information

Interested candidates, please submit your most updated Cover Letter,  CV  expected salary  Email Address provided  the  detail. Only shortlisted  expected salary  be  for interviews.

 

Contact Detail

Contact Name
 Samady Sat
 
 
Email
 
Website