យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma moved to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
BTDC-ID: 73192
 
Closing Date:
 
 
Announcement Positions

Announcement Description

The Cambodian Civil Society Partnership (CCSP)  a registered local NGO  over thirteen  of experience  promoting  enabling good governance  sub-national level. CCSP works  partners across government, civil society  NGO community  raise awareness about decentralization  de-concentration (D&D) reform  encourages  stakeholders  take part  democratic process.

CCSP delivers  in social accountability, training  capacity building  dissemination  information. CCSP  also  expert  facilitating  coordinating  the interface between government  CSOs.

Funded by  United States Agency  International  (USAID), CCSP implements  three-year Community Leadership Empowerment Program (CLEP)  four targeted provinces, including Battambang, Siem Reap, Kampong Thom,  Kampong Cham, through  collaboration  province-based NGOs  community people.

The  objective  to increase  promote democratic awareness  participation  Cambodian community members, particularly women  youths,  electoral  political processes  the sub national level. With  increased awareness, participants can serve  a  model within  community, encourage other citizens  engage  the political process,  share  understanding  a broader group.

With  new program, CCSP  going  recruit  positions  follows:

Announcement Positions

Program  (PM)

Exec. / Management, Research / Development,  Administration, Community Development
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

The  for CLEP that  implemented  four provinces.

 

Project Coordinator (PC)

Exec. / Management, Research / Development, Community Development
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

The  for YEDD  (another  of  CCSP) implemented  three provinces  Kampong Speu, Kampot  Kep.

 

Project  (PO)

Exec. / Management, Research / Development, Community Development
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

 

Finance & Administrative  (FAM)

Accounting, Exec. / Management,  Administration
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Part-time
 • Salary: N/A

 

Administrative Assistant (AA)

Assistant,  Administration
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

 

Application Information

Applicants can see Job Description (JD) that  available  the CCSP website.

Interested  can submit  CV  letter  interest  email provided  the  detail.

 

Contact Detail

Contact Name
 Samady Sat
 
 
Email
 
Website