យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី បានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីតាំងថ្មី​ អគារ (Yellow Tower), ផ្ទះលេខ ១៩១ ជាន់ទី៥ ផ្លូវ ទន្លេសាប សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma is moved to new offices​ Yellow Tower Building, #191, 5th Floor, Tonle Sap (Rd.), Sangkat Chroy Changvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh, 12110.
 
BTDC-ID: 69159
 
Closing Date:
 
 
Announcement Positions

Announcement Description

Fauna & Flora International (FFI), founded  1903,  the world’s longest-established international conservation organisation. With its head  in Cambridge, UK, today FFI  active  over 40 countries worldwide,  has been operating  Cambodia since 1996. Our vision  to create sustainable future  the planet where biodiversity  conserved by  people living closest  it. We aim  do  through  conservation  threatened species  ecosystems worldwide, choosing solutions that  sustainable,  on sound science  take account  human need. The FFI  Programme  recruiting  a skilled  committed  below.

Announcement Positions

Senior Finance Officer

Accounting
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

Start Date: As soon  possible
Reporting to: Finance  Administration Manager, FFI  Country Programme
Location:  maybe require occasional travel  FFI  sites elsewhere  Cambodia.

Duties

 • Policy development  updates
  • Using  FFI organizational Delegation  Authorities (DoA)  the key guide document, you will:
   • Provide  to identify financial policy gaps  needs  policy updates  the FFI  programme.
   • Collaborate closely  the Finance & Administration  and  support  the preparation  maintenance  a manual  procedures, protocols  guidelines  the financial management  the FFI  programme.
   • Take  initiative  identifying potential improvements  existing policies  procedures.
   • Ensure  compliance  all relevant stakeholders  regard  existing  future policies  procedures.
 • Grants Management
  • Prepare periodic financial reports  project managers  donors.
  • Assist  preparing  and annual organizational budgets.
  • Assist  review  donor guidelines  regulations  guide  staff  effective implementation.
  • Assist  compilation  documents  response  audit requirements.
  • Review  budget utilization  all projects. Ascertain expenditures  within approved budget flexibility limits. Recommend remedial actions  adverse variances.
  • Check  coding  expenditure (primarily donor budget lines, FFI nominal codes  fund codes)  ensure that  transactions  documentation  reviewed, authorized  approved by  budget holder  respective managers  propose necessary adjustments.
  • Work closely  project staff  ensure that  relevant documents  filed correctly  are easily accessible.
  • Support programme staff  preparing  budgets, budget amendments  any other matters.
  • Verify sub grantee request / liquidation documents (if any)  ensure that  expenditure  in line  both internal  donor requirements. Ensure that  transactions  supported by adequate & auditable documentations.
  • Follow up  use  various reporting  data entry tools  meet  reporting requirements  donors  internal management.
  • Perform other tasks  requested by your line manager.
 • Accounting  Financial Operations
  • Verify requests  all advances  ensure  correctness, completeness,  validity  vouchers  other supporting documents before processing.
  • Check  verify  vouchers (payment, receipt  journal documents) before approval by  Finance & Administration  to ensure  correct coding  budget lines, budget availability  the completeness  supporting documentation.
  • Post  transactions into  Access Dimensions accounting system  review  against vouchers  primary ledgers.
  • Review  close monthly financial reports  make  necessary journal adjustments.
  • Monthly reconciliation  cashbook/bankbook  all staff advance accounts  well  the update  the list  outstanding advances  the follow up outstanding advance liquidations.
  • Organize bank transfers  ensure transactions  properly tracked  recorded
  • Follow up timesheet postings by members  the FFI  Programme  make adjustments where necessary; update  report late  missing timesheet submissions  the Finance & Administration Manager.
  • Regularly follow up  inventory listings  ensure consistency between records  physical stock. Perform  stock take every six months.
  • Assist  Finance  Administration Assistant  handling cash  cheque transactions whenever necessary .Carry out other tasks  requested by your line manager.

Requirements

 • Essential
  • Skills
   • Good finance  accounting skills
   • Good  written  verbal communication  interpersonal skills
   • Meticulous attention  detail
   • Strong prioritization  time management skills,  ability  work  multiple deadlines
   • Fluency  Khmer  English (spoken  written)
   • Excellent numeracy skills
   • Strong Microsoft Office skills, especially Outlook  Excel
  • Knowledge  experience
   • Proven track record  Finance  accounting
   • Experience  financial management
   • Experience  grant management
   • Experience  donor reporting
  • Behavioural qualities
   • Commitment  FFI’s mission  vision
   • Commitment  organisational  legal compliance
   • Rigorous  diligent approach  work
   • Ability  work under pressure
   • Team player, demonstrating ability  seek out  harness  views  contributions  others
   • Ability  build positive personal  organisational relationships
   • Ability  work within  multi-cultural environment
 

Driver

Driving/Transport
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

Start Date: As soon  possible
Reporting to: Senor Administration Officer
Location:  with frequent travel  project sites

Duties

 • Transportation/Maintenance Duties
  • Transport  core  project staff  careful  safety manner
  • Transport  staff, supplies  field equipment to/from field sites  other locations
  • Assist  maintenance  project vehicles  regard  their cleanliness, tidiness, servicing schedules, repairs, registration  insurance,  make sure that  necessary tools  parts  acquired  available when vehicles  repairing.
  • Make sure that  vehicles  checked  ensure that vehicles  in proper order – carrying spare tire, tools  first aid kit - before leaving  trips
  • Assist  keeping record  the vehicles movement  the Vehicle Tracking Book  make sure that  vehicles  used following  Vehicle Use Policy.
  • Report  any damage  accident immediately  Senior Administration Officer
  • Assist  purchasing  and maintaining  all motorbikes  vehicles.
  • Provide  to Project staff when  field if requested  perform other  duties  required
  • Responsible  the safe conduct  travel  the security  the daily maintenance  project vehicles; Maintain  vehicles  the sufficient fuel, water, oil,  tire pressure  all times;
  • Maintain  clean fleet  vehicles  perform minor repairs  arrange  repairs when necessary;
 • Other duties
  • Assist  collecting  delivering mail  ensure correct delivery  office staff
  • Assist  managing storeroom  make sure that  storeroom  well organized
  • Assist  office/generators maintenance/minor repairs
  • Assist  the paying  bills
  • Look after  vehicles (car, motorbike, bikes,...etc)  the staff  visitors  the FFI office
  • Ensure that vehicles park properly, within  office  the street outside
  • Greeting  opening  front gate  staff  visitors  the FFI  during standard  hours.
  • Look after  garden  plants  the  grounds, ensuring that  are properly watered  maintained.
  • Perform other duties  assigned by line manager

Requirements

 • Essential
  • Skills
   • Complete High school
   • Fluent  Khmer  able  communicate  English
   • Valid Driving License  Excellent knowledge  traffic law
  • Knowledge  experience
   • Minimum 3  experiences  driving  companies  NGOs (experience driving  difficult road condition/forest  an advantage)
   • Knowledge  vehicle engine  an advantage
   • Experience  vehicle minor repair/maintenance  desirable
   • Familiar  the main thoroughfares  Phnom Penh  the provinces  Cambodia
  • Behavioural qualities
   • Commitment  FFI’s mission  vision
   • Commitment  organisational  legal compliance
   • Integrity  trustworthy
   • Ability  work under pressure
   • Ability  work within  multi-cultural environment
   • Flexible  hours  travel  extended trips  remote/rural locations
 

Application Information

Applications, consisting  a covering letter,  full CV  contact details  two referees  be sent electronically  Ms. Kong Phanith, Finance  Administration Manager, FFI  Programme via  mention  contact detail. Marking  application  Senior Finance  or Driver.

FFI  an equal  employer. Only short-listed Candidates  be  for  interview.

 

Contact Detail

Contact Name
 Fauna & Flora International (FFI)
 
 
Email
 
Website