យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma moved to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
BTDC-ID: 65648
 
Closing Date:
 
 
Announcement Position

Announcement Description

DAI  an employee-owned global development company that has worked  thousands  local businesses  civil society organizations (CSOs)  Cambodia over  past 30 years.  Innovations (DI)  a five-year USAID-funded  that helps civil society organizations, social enterprises  technology companies  and use information  communications technology (ICT) solutions  address Cambodia’s development challenges. The  provides  through tech coaching, private sector partnerships, training, small grants  the Innovation Lab,  hands-on  center  CSOs  in technology.

Announcement Position

Young Innovators (5 Positions)

Computer - General, Research / Development, Arts / Graphic Design
 • Location: Phnom Penh, Travel  Provinces
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

Duration: 6 months, including initial 1 month on-the-job training
Time commitment: 40 hours per week  Monday  Friday

The Young Innovators Program (YIP)  Development Innovations’ very own young professionals program,  will run  6 months beginning around December 2017  ending around May 2018. The YIP  a  development  for young Cambodian innovators  build real-world  that help define,  and create solutions  solve local problems. Young Innovators  work alongside technical mentors  support defined  focused  addressing development challenges through ICTs  Development Innovations. Young Innovators  receive training, mentorship  access  a network  like-minded individuals passionate about  potential  using  technologies  Cambodia.

Duties

 • Young Innovators will:
  • Be assigned  work  a team within  Innovations, including Communications, IT, Digital Design, M&E,  Video
  • Learn about  processes  soft  needed  excel  ICT4D, including problem solving, effective communication  leadership
  • Receive training  human centered design, ICT4D  design, adaptive management, video production, social media strategy  communications
  • Shadow one technical lead/mentor  take  assignments  to team placement
  • Meet monthly  all Young Innovators  share  capture  learning experience  events  online
  • Receive membership  Development Innovations Young Innovators Alumni Network
  • Receive  monthly salary
 • Scope  Work:
  • Provide operational, administrative, and/or logistical  to assigned  Innovations team
  • Assist technical leads  organizing, preparing,  reviewing documentation
  • Attend external events, meetings  knowledge building  outside  Development Innovations
  • Develop  professional development plan (PDP) after  initial training period  track progress  the help  technical mentor
  • Market  promote DI’s  and trainings  potential clients
  • Work across teams  support arising  needs, including event support, records management, take note during  meeting  training  translate some communication products  English-Khmer  Khmer-English
  • Submit one page weekly status report  progress against PDP
  • Note: Some travel may  required outside  Phnom Penh

Requirements

 • Qualifications: Required
  • Recent graduates  a 4-year university
  • Demonstrated interest  innovation  technology  development
  • Demonstrated creativity
  • Demonstrated enthusiasm & curiosity, including willingness  ask  help
  • Able  commit  the full term  the Young Innovator Program
  • Strong written language abilities
  • Excellent Khmer skills, proficiency  English
 • Qualifications: Desired
  • Experience  project management  proposal development
  • Experience  multimedia, social media, film  video
 

Application Information

Candidates  in  position  submit  one page  letter  CV (maximum 2 pages)  email  address  the  detail by  closing date above  17:30pm.

For  detail information  detail scope  work, visit our webiste  the homepage under WORK WITH US  choose JOB  ANNOUNCEMENT.

Please indicate  your  letter why you’d like  participate  this program.

Note:  applications that do not  above requirements  not  considered

 

Contact Detail

 • #296, St. 271, Floor 3, Sangkat Toul TumPong II, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
   
Contact Name
 Development Innovations
 
 
Phone
 
Email
 
Website