យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី បានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីតាំងថ្មី​ អគារ (Yellow Tower), ផ្ទះលេខ ១៩១ ជាន់ទី៥ ផ្លូវ ទន្លេសាប សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma is moved to new offices​ Yellow Tower Building, #191, 5th Floor, Tonle Sap (Rd.), Sangkat Chroy Changvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh, 12110.
 
BTDC-ID: 66194
 
Closing Date:
 
 
Announcement Position

Announcement Description

Business Information Center (BIC) aims  contribute  the development  sustainable & competitive Cambodian SMEs. BIC  promote transparency  effectiveness  implementing  laws  regulations  private enterprises. With this, BIC  serve  a platform  provide easy access  reliable information  SMEs particularly  areas  legal  regulations including registration  licensing;  business  such  market opportunities, business development service, access  finance, trainings  networking. In order  achieve scaled impact  operate sustainably, BIC have worked  strategically  key partners  leverage  resources, insights, information,  technologies.

We  currently looking  a dynamic  dedicated  to fulfill  position  Managing Director. The Managing Director  responsible  the overall management,  and planning,  well  outreach  marketing  customer  for BIC. These responsibilities  based upon  detailed knowledge  the principles, practices,  techniques  leadership level.

Announcement Position

Managing Director

Accounting, Computer - General, Exec. / Management,  Administration, Computer - Networking, Computer - Programming, Economics
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

Duties

 • Report to: Board  Director
 • Subordinate: Operation Staff  Volunteers
 • Platform & Data Management
  • Platform  technology management
  • Integration  data management
  • Customer Support  Call Center
  • Content Management  Validation  the quality  qualification  Service Providers
 • Capabilities & Partnership
  • Partnership Management
  • Capability development within  prioritized industries
  • Industry  insight
  • Benchmarking data,  and Development, business intelligence
 • Policy & Promotion
  • Managing regulations Database  updates
  • Commentaries,  compliance guidelines/checklist  on both practical  official practices
 • Corporate Development
  • Corporate Communication,
  • Finance & Administration,
  • And Human Resources management

Requirements

 • Knowledge & Skill
  • Bachelor degree  Business, Management, IT, Economics  related fields (Master  preferable)
  • Knowledge  technology  Data Management  Financial management
  • Understanding  integrated marketing & communication, services-selling, client management, & business communication
  • Knowledge  leadership  company, association  organization, business  Industry &  development
  • Proficiency  English Language & Computer literacy (Web applications knowledge  a plus)
  • 5-7  of experience  management,  management, business development, SME Development…
 • Personality
  • Excellent morality & professionalism
  • Very good  interpersonal relationship
  • High patient  strong commitment
  • Curiosity, result-oriented,  team player
  • Soundness  leadership
 

Application Information

Interested  are invited  submit  Cover Letter  CV (max 2 pages)  Young Entrepreneurs Association  Cambodia  through  mention  contact  by closing date (5pm). Only short-listed  will  contacted. BIC  an equal  employer. We  committed  ensuring diversity  gender equality within our workplace.

 

Contact Detail

 • Room 4FC, Fourth Floor, Building No.10 (V-Trust Office Centre), Street 109, Sangkat Mithapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
   
Contact Name
 Business Information Center
 
 
Phone
 
Email
 
Website