យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma moved to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
BTDC-ID: 74610
 
Closing Date:
 
 
Announcement Position

Announcement Description

The Cambodian Civil Society Partnership (CCSP)  a registered local NGO  over thirteen year-experience  promoting  enabling good governance  a sub-national level. CCSP works  partners across government, civil society  the NGO community  raise awareness about Decentralization  De-concentration (D&D) reform  encourage  stakeholders  take part  democratic processes.

With  three-year award provided by  United States Agency  International  (USAID)  Community Leader Empowerment Program (CLEP), CCSP implements  program  four provinces  Battambang, Siem Reap, Kampong Thom,  Kampong Cham,  community youths  women. The CLEP  objective  to increase  democratic awareness  participation  Cambodian community members, particularly women  youths,  electoral  political processes  the sub national level. With  increased awareness, participants can serve  a  model within  community, encourage other citizens  engage  the political process,  share  understanding  a broader group. 

We  now looking  a qualified national consultant  conduct  baseline survey  for  CCSP.

Announcement Position

Consultant  Conduct  Baseline Survey Study

Consultancy, Research / Development, Analyst / Assessment
  • Location: Phnom Penh
  • Schedule: Short-term
  • Salary: N/A

Duties

  • Document Review: A desk review  relevant documentation including proposal, workplan, target communes list  other relevant documents  to  organization  the previous  if needed;
  • Develop Questionnaires  baseline tools: In consultation  the CCSP  team,  contracted consultant develops questionnaire  other tools  the baseline survey;
  • Primary Data Collection: The primary  will  collected by face  face  and focal group discussion (FGD) including filling  forms  some youths  are well educated ones.
  • Data entry  Analysis: The consultant  have  develop  data entry  all  findings collected  the field  including analysis results  the  collection.
  • Report writing: The first draft  the report  to  shared  CCSP before finalizing  whole report especially  results  the findings  the report lay out.
 

Application Information

Applicants can see Terms  Reference (TOR) that  available  the CCSP's website  send  request  our  address  contact us via phone number.

 

Contact Detail

Contact Name
 Cambodian Civil Society Partnership
 
 Mrs. Prak Sokhany
 
 
Phone
 
Email
 
Website