យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី បានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីតាំងថ្មី​ អគារ (Yellow Tower), ផ្ទះលេខ ១៩១ ជាន់ទី៥ ផ្លូវ ទន្លេសាប សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma is moved to new offices​ Yellow Tower Building, #191, 5th Floor, Tonle Sap (Rd.), Sangkat Chroy Changvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh, 12110.
 
BTDC-ID: 76374
 
Closing Date:
 
 
Announcement Positions

Announcement Description

We  looking  qualified  to  for  position below.

Announcement Positions

Admin & Finance Intern

Business Administration, Internship, Banking / Finance
 • Location: Phnom Penh, Travel  Provinces
 • Schedule: Full-time, Short-term
 • Salary: 200 - 300

Reports to: Director  Admin & Finance

Duration: 6 months

Supervision of: None

JOB SUMMARY:

The intern  be  for helping  Admin & Finance team  processing  types  financial transactions including  entry, payments & banking, using  accounting package  assisting  Finance Coordinator  all areas  financial accounting  financial control.

Duties

 • Assist  operation team  general  logistical  administrative support
 • Perform basic filling, copying, typing, scanning,  entry,  word processing duties
 • Assist technical staff  prepare refreshments  distribute per-diems  allowances  counterpart’s staff  participants  required
 • Greet  welcome guests  visitors  direct visitors  the appropriate staff
 • Ensure that  furniture  equipment  kept orderly  maintenance properly
 • Assist  support staff  ensure that  working place  cleaned, hygiene,  enjoyable atmosphere  time
 • Perform other tasks  required by supervisor

Requirements

 • EDUCATION:
  • Fresh Graduate student. Be honest, flexible  able  travel  project areas  provinces. Computer literacy (Ms. Word, Excel, Internet, Email).
 • WORK EXPERIENCE:
  • Must have  ability  work effectively  a fast-paced, stressful environment. In addition, must  flexible, willing  perform other duties  work irregular hours.
 • SKILLS:
  • Working knowledge  English, both written  spoken. Able  communicate fluently  effectively both verbally  in writing. Excellent interpersonal skills, including patience, diplomacy, willingness  listen  respect  colleagues.
  • Must  capable  working both individually  as part  a team. Must also  able  create  supportive  relationship among  project teams.
 • LANGUAGES:
  • Able  communication  spoken  written English.
 • GENERAL:
  • Tactfulness, Enthusiasm  the job. Good Human Relation skills, integrity  ability  work under pressure.
 

Social Media Intern

Media, Internship
 • Location: Phnom Penh, Travel  Provinces
 • Schedule: Full-time, Short-term
 • Salary: 200 - 300

Reports to: Communications  Outreach Manager

JOB SUMMARY:

The purpose  the  of Social Media Intern  to  with Communications  Outreach  to gather, plan  create interactive content  robust  up-to-date social media platforms  the project.

Duties

 • Support  implementation  social media plan
 • Provide feedback  improve social media plan
 • Conduct field trip  gather content  social media platforms such  Facebook, Twitter  LinkedIn
 • Monitor  report update

Requirements

 • EDUCATION :
  • Student  recently graduated journalism  communications
 • WORK EXPERIENCE :
  • Manage social media platform (Facebook, YouTube, twitter etc.) page  blog  website (not required  will  advantage
 • SKILLS :
  • Strong communications  in Khmer  English (both written  verbal), Strong knowledge  social media, Strong computer literacy, Strong knowledge  volunteer and/or social  and Photo  video making skill
 • LANGUAGES :
  • Proficiency  Written  spoken English  required.
 • GENERAL :
  • Tactfulness, Enthusiasm  the job. Good Human Relation skills, integrity  ability  work under pressure.
 

Application Information

Candidates  in  position  email  CV  cover  with  position  interest  the subject line  email mentioned  the  detail by  closing date  17:00pm Or  your CV  REPRESENTATIVE OFFICE OF ARD, ING (Greening Prey Lang Project),  office  provided.

 

Contact Detail

 • Phnom Penh Center, Street Sothearos (3), Phom1 Sangkat Tonle Basac, Phnom Penh (Building F, 5th floor, Room No. 571)
   
Contact Name
 REPRESENTATIVE OFFICE OF ARD, INC (Greening Prey Lang Project)
 
 
Phone
 
Email
 
Website